Закажана шеесет и шестата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека шеесет и шестата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 21.07.2021 година (среда) со почеток во 08.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2021 година;
 2. Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Богданци за периодот април-јуни 2021 година;
 3. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2021 година;
 4. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2021 година;
 5. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2021 година;
 6. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за одобрување на План на програми за развој на Општина Богданци за 2021 година;
 7. Предлог-Измени и дополнувања (ребаланс) на Буџетот на Општина Богданци за 2021 година;
 8. Извештај за проценетите штети од временска непогода (слана) на земјоделски култури што се случи на 08, 09, и 10 април 2021 година од Комисијата за Процена на штета  од  елементарни непогоди на Општина Богданци;
 9. Предлог-Одлука за измена и дополнување на одлуката за основање на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион;
 10. Предлог-Решение за разрешување на член на Надзорен одбор на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 11. Советнички прашања.

Закажана шеесет и петтата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека шеесет и петтата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 29.06.2021 година (вторник) со почеток во 15.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Годишен план за вработување на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за 2022 година;
 2. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Петар Мусев“-Богданци;
 3. Годишен план за вработување на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2022 година;
 4. Предлог-Одлука за потврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на КП 11480, 11476/2 и делови од КП 11478, 11477/1, 11476/1, 11473/2, 9952/1 во, КО Богданци, општина Богданци;
 5. Предлог-Одлука за привремено мирување на обврските од член 3 и член 4 од Договорот за утврдување и плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште УПI број 11-39 од 10.08.2020 година, член 3 од анекс 1 УПI број 11-39 од 09.10.2020 година и член 3 од анекс 2 УПI број 11-39 од 31.12.2020 година;
 6. Предлог-Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Богданци;
 7. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош;
 8. Советнички прашања.

Свикана шеесет и четвртата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека шеесет и четвртата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 27.05.2021 година (четврток) со почеток во 14.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за обезбедени средства за надоместок за експропријација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во Општина Богданци;
 2. Предлог-Одлука за привремено мирување на обврските од член 3 и член 4 од Договорот за утврдување и плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште УПI број 11-39 од 10.08.2020 година, член 3 од анекс 1 УПI број 11-39 од 09.10.2020 година и член 3 од анекс 2 УПI број 11-39 од 31.12.2020 година;
 3. Нацрт-Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Богданци;
 4. Предлог-Измена на Годишен план за вработување во Општина Богданци за 2021 година;
 5. Предлог-Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња;
 6. Советнички прашања.

 

 

Закажана шеесет и третата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека шеесет и третата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 26.04.2021 година (понеделник) со почеток во 14.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година;
 2. Годишен извештај за спроведувањата на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година;
 3. Предлог-Квартален извештај на Буџетот на Општина Богданци за периодот јануари-март 2021 година;
 4. Предлог-Одлука за пристапување кон измени и дополнувања на Статутот на Општина Богданци;
 5. Предлог-Деловник за работа на Партиципативно тело;
 6. Извештај по Годишна сметка на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2020 година;
 7. Советнички прашања.

 

Закажана шеесет и втората седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека шеесет и втората седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 21.04.2021 година (среда) со почеток во 17.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата и за обезбедените средства за реализација (Проект „Реконструкција на Локален пат Л603 од с. Стојаково до с. Ѓавато Општина Богданци, фаза I“);
 2. Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата и за обезбедените средства за реализација (Проект „Подобрување на сообраќајната инфраструктура преку реконструкција на шест улици во село Стојаково, Општина Богданци“);
 3. Предлог-Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина Богданци за 2021 година.